zaloguj się   |    mapa strony   |

Informacje dla rodziców i opiekunów


..:: Podstawy prawne umieszczenia w schronisku dla nieletnich ::..

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Nieletni może zostać umieszczony w schronisku dla nieletnich, jeżeli zostaną ujawnione okoliczności przemawiające za umieszczeniem go w zakładzie poprawczym, a zachodzi uzasadniona obawa ukrycia się nieletniego lub zatarcia śladów czynu karalnego, albo jeżeli nie można ustalić tożsamości nieletniego, wyjątkowo także wtedy, gdy zostaną ujawnione okoliczności przemawiające za umieszczeniem go w zakładzie poprawczym, a nieletniemu zarzucono popełnienie czynu karalnego określonego w art. 134,art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 §1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3, art. 197 § 3, art. 252 § 1 lub 2 i art. 280 Kodeksu karnego.

Okres pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich przed skierowaniem sprawy na rozprawę jest określony w postanowieniu o umieszczeniu w schronisku i nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. Ze względu na szczególne okoliczności sprawy, sąd może przedłużyć okres pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich na okres nieprzekraczający dalszych 3 miesięcy. O przedłużeniu pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich sąd rodzinny orzeka na posiedzeniu. O terminie posiedzenia zawiadamia się strony i obrońcę nieletniego. Łączny pobyt nieletniego w schronisku dla nieletnich, do chwili wydania wyroku w pierwszej instancji, nie może być dłuższy niż rok. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek sądu prowadzącego sprawę, sąd okręgowy, w którego okręgu toczy się postępowanie, może przedłużyć okres pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich, o którym mowa na czas oznaczony.(Art. 27 UPN)

 

..:: Podstawowe informacje dotyczące pobytu wychowanka w schronisku ::..

Po przyjęciu do schroniska nieletni zostaje umieszczony w izbie przejściowej na czas nie dłuższy niż 14 dni. W czasie pobytu w izbie przejściowej będzie poddany wstępnym badaniom lekarskim, badaniom osobopoznawczym i zabiegom higieniczno-sanitarnym. Z wychowankiem będzie przeprowadzona wstępna rozmowa i sporządzona o nim podstawowa informacja. Rozmowę wstępną przeprowadza Dyrektor lub wyznaczony pracownik kadry kierowniczej. W trakcie tej rozmowy zapoznaje nieletniego z jego prawami i obowiązkami oraz zasadami i organizacją pobytu w schronisku. Wychowanek przebywający w izbie przejściowej schroniska może brać udział w niektórych zajęciach dydaktycznych i wychowawczych, według programu opracowanego przez psychologa lub pedagoga i zaakceptowanego przez Dyrektora schroniska.

Po upływie pobytu w izbie przejściowej wychowanek zostaje przeniesiony do grupy wychowawczej. Praca i opieka wychowawcza w grupie oparta jest na zasadzie Patronatu wychowawczego. Patron zajmuje się szczegółowo oceną zachowania nieletniego, koordynuje i kontroluje realizowane przez wychowanka zadania. Patron reprezentuje interesy nieletniego, kontroluje pobyt na przepustce, pozostaje w kontakcie z rodziną wychowanka. W godzinach 15.00 -21.00 rodzice bądź opiekunowie mogą skontaktować się telefonicznie z wychowawcą i uzyskać ogólne informacje o zachowaniu nieletniego (nr tel. 817518741).

Mając na uwadze zainteresowania naszych podopiecznych w internacie schroniska swoją działalność prowadzą cztery koła zainteresowań:

 • koło komputerowe,
 • koło plastyczne,
 • koło ogólnosportowe,
 • koło sportowe - piłka siatkowa.

Działalność każdego z funkcjonujących w placówce kół zainteresowań koncentruje się wokół rozwijania zainteresowań podopiecznych, nauki konstruktywnego i społecznie akceptowanego spędzania czasu wolnego, poznania i rozwoju indywidualnego potencjału, własnych uzdolnień oraz pozytywne ukierunkowanie aktywności. Różnorodność prowadzonych w placówce kół zainteresowań daje możliwość podjęcia aktywności nieletnim zróżnicowanym pod względem uzdolnień i predyspozycji, odkrywania i pogłębiania indywidualnych zainteresowań, co zmierza do poznania własnego potencjału i możliwości konstruktywnego wykorzystania go.

Poza rozwijaniem zainteresowań w ramach wymienionych kół kadra schroniska organizuje dla podopiecznych liczne i różnorodne imprezy o charakterze artystycznym, sportowym (szczegóły w zakładce „Aktualności”).

 

..:: Obiekty sportowe schroniska ::..

 

Schronisko posiada bogatą bazę sportową w skład której wchodzą: sala gimnastyczna, dwie siłownie, pełnowymiarowy kort tenisowy, boisko do siatkówki plażowej i boisko sportowe wielofunkcyjne.

 

..:: Zespół Szkół w Schronisku dla Nieletnich w Dominowie ::..

 

W skład zespołu szkół w Schronisku dla Nieletnich wchodzą: Szkoła podstawowa, Gimnazjum, Zasadnicza szkoła zawodowa.

W budynku szkoły znajdują się: 4 sale lekcyjne, biblioteka, pracownia informatyczna, sala gimnastyczna.

Wszystkie klasy wyposażone są w wysokiej jakości sprzęt audiowizualny, co pozwala na przeprowadzanie ciekawych zajęć dydaktycznych opartych nie tylko na zajęciach teoretycznych, ale także na praktycznych pokazach i prezentacjach multimedialnych. Zestaw audiowizualny wyposażony w odtwarzacz DVD, telewizor i wysokiej klasy rzutnik multimedialny sprzężony z komputerem, dzięki czemu uczniowie mogą również obserwować wyniki pracy komputera ze swoich ławek.

Sale lekcyjne wyposażone są w nowoczesne meble i bogate zestawy pomocy naukowych. Czysty, zadbany i ustawicznie remontowany budynek szkolny, stwarza uczniom i nauczycielom optymalne warunki do nauki i pracy.

Posiadamy bibliotekę szkolną wraz z wieloma pomocami dydaktycznymi, Biblioteka szkolna pozwala skorzystać naszym uczniom z nowoczesnych podręczników do nauki zawodu, lektur i książek obyczajowych. Tutaj można przeczytać najnowszą prasę, a także skorzystać z komputera.

Posiadamy pracownię informatyczną z 7 stanowiskami komputerowymi.

 

..:: Ocena funkcjonowania wychowanka ::..

W Schronisku dla Nieletnich w Dominowie dokonujemy oceny funkcjonowania wychowanka w oparciu o sprecyzowane kryteria. Poniżej przedstawiamy różne zachowania uwzględniające przykładowe postawy nieletniego, które chcemy żeby były prezentowane i które podlegają ocenie.

Nieletni w schronisku:

 1. Dba o higienę osobistą, schludny wygląd i porządek otoczenia.
 2. Używa języka kulturalnego, stosuje zwroty grzecznościowe nie używa wulgaryzmów.
 3. Jest zdyscyplinowany podczas zajęć, przejść, apelu, gimnastyki lub innych czynności organizacyjnych.
 4. Bierze udział w zajęciach dydaktycznych, sportowych i innych( adekwatnie do swoich predyspozycji osobowościowych).
 5. Dba o powierzone materiały do nauki i pracy, systematycznie i dokładnie prowadzi zeszyty przedmiotowe, dba o mienie placówki.
 6. Występuje z inicjatywą w sprawie dodatkowych zadań, prac.
 7. Nieletni pozostaje w dobrym kontakcie z przełożonymi, dyskutuje o swoich planach
  i pomysłach, sprawach ważnych ( niezależnie od inicjatywy).
 8. Prawidłowo wypełnia zadania np.: dyżurnego grupy, klasy, działu i inne.
 9. Pomaga kolegom w potrzebie, potrafi współpracować w zespole.
 10. Wykonuje bez komentarza polecenia pracowników.
 11. Nie używa języka z kręgu podkultury przestępczej.
 12. Nie przejawia form zachowań świadczących o zainteresowaniu podkulturą przestępczą.
 13. Nie przejawia form zachowań opartych na przemocy psychicznej(obraźliwe gesty
  i słowa, wymuszanie określonych zachowań).
 14. Nie przejawia negatywnych zachowań opartych na manipulacji.
 15. Nie przejawia zachowań przemocowych, agresywnych ( agresja fizyczna).

 

Jeśli wychowanek spełnia założenia określone w danym kryterium to otrzymuje jeden punkt. Punkty przyznawane są w każdym dziale: szkoła, warsztaty i internat. Maksymalna miesięczna ilość punktów do zdobycia wynosi, zatem 45.

Wychowanek podczas pierwszej oceny może otrzymać maksymalnie ocenę dobrą. Prawo do uzyskania nagrody w postaci przepustki ma nieletni, który posiada minimum dobrą ocenę funkcjonowania. Wychowanek w trakcie pobytu może awansować tylko o jedną ocenę każdego miesiąca. Ocena wzorowa może być nadana po trzymiesięcznym okresie utrzymywania przez wychowanka oceny bardzo dobrej.

Zastosowanie środka dyscyplinarnego powoduje odjęcie określonej liczby punktów od sumy punktów uzyskanych w danym miesiącu: środek dyscyplinarny -3.Uzyskanie nagrody powoduje dodanie +3 punktów do sumy punktów uzyskanych w danym miesiącu. W przypadku otrzymania w jednym z działów liczby punktów mniejszej niż 8 wychowanek może uzyskać tylko ocenę zadowalającą.

W trakcie dokonywania oceny uczestniczy wychowanek, z zachowaniem zasady całkowitej jawności postępowania. W sytuacji, gdy wychowanek w sposób rażący naruszy obowiązujące w placówce regulaminy i zasady zachowania możliwe jest obniżenie oceny funkcjonowania przed upływem miesiąca. Decyzja podejmowana jest za zgodą i na wniosek wychowawcy Patrona nieletniego lub osoby go zastępującej.

 

..:: Tabela punktacji oceny funkcjonowania ::..

 

L.P.

LICZBA UZYSKANYCH PUNKTÓW

OCENA FUNKCJONOWANIA

1.

0-25

NAGANNA

2.

26-30

ZADOWALAJĄCA

3.

31-36

DOBRA

4.

37-40

BARDZO DOBRA

5.

41-45

WZOROWA

 

 

 

..:: Prawa i obowiązki wychowanka przebywającego w schroniskudla nieletnich ::..

 

Wychowankowi w trakcie pobytu w schronisku zapewnia się:

 1. Poszanowanie godności osobistej.
 2. Ochronę przed przemocą fizyczną, psychiczną, wyzyskiem i nadużyciami oraz wszelkimi przejawami okrucieństwa.
 3. Dostęp do informacji o obowiązującym w zakładzie regulaminie, nagrodach i środkach dyscyplinarnych, ofercie resocjalizacyjnej schroniska.
 4. Informację o przebiegu procesu resocjalizacji.
 5. Wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych.
 6. Odzież, bieliznę, obuwie, materiały szkolne i podręczniki, sprzęt i środki czystości.
 7. Dostęp do świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych.
 8. Ochronę więzi rodzinnych.
 9. Wysyłanie i doręczanie korespondencji, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa.
 10. Możliwość kontaktu z obrońcą lub pełnomocnikiem wychowanka, na terenie zakładu bez udziału innych osób.
 11. Opiekę i pomoc psychologiczną.
 12. Możliwość składania skarg, próśb i wniosków.

 

Wychowankowie mają zapewnioną opiekę medyczną. Schronisko posiada dobrze wyposażone gabinety: lekarski i stomatologiczny.

 

Wychowanek w czasie pobytu w schronisku powinien:

 1. Przestrzegać regulaminu i rozkładu zajęć w schronisku.
 2. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i powiadamiać przełożonych o zagrożeniach dla bezpieczeństwa osób, dla porządku, środowiska, zdrowia lub mienia.
 3. Wykonywać polecenia przełożonych.
 4. Odnosić się do nieletnich oraz innych osób z poszanowaniem ich godności.
 5. Dbać o stan zdrowia i higienę osobistą.
 6. Dbać o schludny wygląd i kulturę słowa.
 7. Utrzymywać czystość i porządek w pomieszczeniach, w których przebywa.
 8. Przekazać do depozytu przedmioty, których posiadanie jest niezgodne z regulaminem, dokumenty i przedmioty wartościowe.
 9. Wykonywać prace pomocnicze o charakterze porządkowym związane z funkcjonowaniem schroniska.
 10. Powracać z przepustek w terminie ustalonym przez Dyrektora schroniska.

 

Wychowanek otrzymuje na własne wydatki kieszonkowe, może również otrzymywać pieniądze od osób, instytucji lub organizacji. Nieletni może otrzymywać paczki z żywnością, książkami, ubraniem, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku, z wyjątkiem przedmiotów niezgodnych z regulaminem.

 

..:: Zasady odwiedzin wychowanków ::..

W czasie pobytu w placówce wychowanek ma prawo do odwiedzin w celu utrzymywania stałych więzi z rodziną (opiekunami). Odwiedziny odbywają się w każdą niedzielę i inne dni świąteczne. Godziny odwiedzin: 10.00 – 13.00.

Wychowanek może być odwiedzany również przez osoby spoza najbliższej rodziny. Zgodę na odwiedziny wydaje Dyrektor schroniska lub upoważniony przez niego pracownik pedagogiczny na podstawie uzasadnionego i zaakceptowanego przez wychowawcę Patrona podania, które zawiera dane personalne osoby odwiedzającej.

 

Rozmowy telefoniczne rodziców /opiekunów z wychowankami:

Środa od godz. 15.30 do 20.30

Niedziela od godz. 10.00 do 13.00.

 

Odwiedziny odbywają się w każdą niedzielę i inne dni świąteczne.

Godziny odwiedzin: 10.00 – 13.00.

 

..:: Instrukcja w sprawie dostarczania paczek wychowankom ::..

 

Wychowanek przebywający w SdN mają prawo otrzymywać paczki z książkami, odzieżą i żywnością po spełnieniu następujących warunków:

1. Prasę i książki przekazuje się wychowawcy – pracownikowi ochrony, który po przejrzeniu (sprawdzeniu) przekazuje nieletniemu.

2. Odzież przekazuje się do depozytu odzieżowego.

3. Wszelkie artykuły żywnościowe mają mieć aktualną przydatność do spożycia (widoczne daty na opakowaniach).

4. Artykuły łatwo psujące się mogą być dostarczane w ilości umożliwiającej spożycie w dniu dostarczenia (jeśli nie zostaną spożyte – muszą zostać usunięte - zniszczone) .

5. Zakaz wnoszenia – przesyłania na teren schroniska wyrobów tytoniowych oraz wszelkich środków psychoaktywnych.

6. Opakowania artykułów żywnościowych powinny być solidne, ale umożliwiające wzrokową kontrolę zawartości. Produkty w opakowaniach ze szkła i metalu mogą być przekazane tylko wychowawcy nieletniego, który sprawuje nadzór nad właściwym zabezpieczeniem i później usunięciem opakowań.

7. Obowiązuje zakaz przyjmowania wszelkich napojów przeznaczonych dla nieletnich od osób z zewnątrz.(w tym mleko, jogurty, serki itp.)

8. Obowiązuje zakaz wnoszenia, bądź przekazywania w paczkach narzędzi lub innych przedmiotów mogących być uznane, jako niebezpieczne jak: noże, sztućce i inne ostre przedmioty.

 

..:: Zasady udzielania przepustek w schronisku ::..

 

1. Uzyskanie przepustki może ubiegać się nieletni, który uzyskał minimum dobrą ocenę funkcjonowania wychowanka.

2. W wyjątkowych sytuacjach przepustka może być udzielona także nieletniemu, który nie posiada oceny dobrej z zachowania, jednak wyjątkowe okoliczności jakie zaistniały przemawiają za udzieleniem mu przepustki. Do okoliczności wyjątkowych można zaliczyć pogrzeb członka najbliższej rodziny, konieczność podjęcia leczenia i inne sytuacje uznane przez Dyrektora placówki

3. Prośby o wyrażenie zgody na udzielenie przepustki kierować należy do sądu, w dyspozycji którego pozostaje nieletni:

1) Z prośbą o udzielenie przepustki mogą wystąpić rodzice/opiekunowie prawni nieletniego oraz sam nieletni,

2) W sytuacji gdy z prośbą występuje sam nieletni do jego podania dołączona zostaje opinia skrócona o nieletnim sporządzona przez wychowawcę Patrona.

4. Po uzyskaniu zgody sądu, Dyrektor schroniska podejmuje decyzję w sprawie udzielenia przepustki na poziomie placówki. Przed podjęciem ostatecznej decyzji Dyrektor może zasięgnąć opinii o nieletnim u pracowników: internatu, szkoły, warsztatów.

5. Nieletni może otrzymać nagrodę w postaci udzielenia przepustki. Wniosek do Dyrektora schroniska o nagrodę w postaci udzielenia przepustki składa wychowawca Patron:

1) Sąd do dyspozycji którego pozostaje nieletni wyraża bądź nie wyraża zgody na udzielenie przepustki,

2) Po uzyskaniu zgody sądu, Dyrektor schroniska podejmuje decyzję w sprawie udzielenia przepustki na poziomie placówki,

3) Przed podjęciem ostatecznej decyzji Dyrektor może zasięgnąć opinii o nieletnim u pracowników: szkoły i warsztatów. Odbywa się to za pośrednictwem kierowników poszczególnych działów,

4) Wszyscy pracownicy schroniska, którzy mogą posiadać istotne informacje dotyczące zachowania nieletniego, mają prawo zabrać głos w sprawie udzielenia mu przepustki.

6. Po zebraniu informacji dotyczących zachowania nieletniego we wszystkich działach Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję.

7.Nieletni zostaje poinformowany o decyzji, którą podjął Dyrektor schroniska.

W godzinach 15.00 -21.00 rodzice bądź opiekunowie mogą skontaktować się telefonicznie z wychowawcą i uzyskać ogólne informacje o zachowaniu nieletniego (nr tel. 817518741).

 

..:: Zasady udzielania nagród i stosowania środków dyscyplinarnych oraz stosowania środków przymusu bezpośredniego ::..

 

1. Dyrektor schroniska może przyznać wychowankowi nagrodę za:

a) właściwe zachowanie,

b) wyróżniające wykonywanie obowiązków,

c) wzorowe przestrzeganie regulaminu schroniska,

d) osiąganie bardzo dobrych wyników w nauce.

2. Rodzaje nagród:

a) pochwała;

b) list pochwalny do rodziców albo opiekuna;

c) list pochwalny do sądu rodzinnego;

d) zezwolenie na rozmowę telefoniczną na koszt schroniska lub zakładu;

e) nagroda rzeczowa lub pieniężna;

f) zgoda na wykonanie przedmiotu lub usługi w warsztatach szkolnych na potrzeby nieletniego lub jego osób najbliższych;

g) zgoda na korzystanie z Internetu lub gier komputerowych;

h) zgoda na udział w imprezach, zajęciach oświatowych i sportowych oraz szkoleniach poza schroniskiem lub zakładem;

i) skrócenie lub darowanie uprzednio zastosowanego środka dyscyplinarnego;

j) udzielenie przepustki na okres do 3 dni.

3. Nieletniemu, wobec którego toczy się postępowanie w związku z popełnieniem czynu karalnego, nagrody wymienione w pkt d, g, h, j mogą być udzielone za zgodą organu prowadzącego postępowanie.

4. Dyrektor może stosować wobec nieletniego środek dyscyplinarny za:

a) Niewykonywania obowiązków wynikających z ustawy,

b) Niewykonywania obowiązków wynikających regulaminu ustalonego w schronisku,

c) Zachowania godzącego w dobro innych osób,

d) Ucieczki ze schroniska,

e) Nieusprawiedliwionego niepowrócenia z udzielonej przepustki.

5. Rodzaje środków dyscyplinarnych:

a) upomnienie;

b) nagana;

c) zawiadomienie rodziców albo opiekuna o niewłaściwym zachowaniu nieletniego;

d) zawiadomienie sądu rodzinnego o niewłaściwym zachowaniu nieletniego;

e) cofnięcie zezwolenia albo nieudzielanie zezwolenia na rozmowy telefoniczne na koszt schroniska albo zakładu na okres do 1 miesiąca, z wyjątkiem rozmów z rodzicami albo opiekunem;

f) obniżenie kieszonkowego, nie więcej niż do 0,5% kwoty bazowej ustalonej dla kuratorów zawodowych na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, na okres do 3 miesięcy;

g) cofnięcie zgody na korzystanie z Internetu lub gier komputerowych na okres do 3 miesięcy;

h) cofnięcie zgody albo nieudzielanie zgody na udział w imprezach, zajęciach oświatowych i sportowych oraz szkoleniach poza schroniskiem albo zakładem na okres do 3 miesięcy;

i) cofnięcie zgody albo nieudzielanie zgody na wyjście poza teren schroniska albo zakładu na okres do 3 miesięcy.

6. Za jedno przewinienie stosuje się jeden środek dyscyplinarny. W przypadku gdy wychowanek popełnił więcej przewinień, stosuje się jeden środek dyscyplinarny odpowiednio surowszy.

7. Przy stosowaniu środka dyscyplinarnego uwzględnia się w szczególności rodzaj i okoliczności zachowania, stosunek nieletniego do tego zachowania, dotychczasową postawę, cechy osobowości i stan zdrowia

8. Decyzję o zastosowaniu środka dyscyplinarnego ze wskazaniem przyczyn jego zastosowania sporządza się na piśmie i podaje się do wiadomości nieletniemu wraz z pouczeniem o prawie do złożenia skargi do sędziego rodzinnego sprawującego nadzór nad schroniskiem i włącza się do akt osobowych nieletniego. Sędzia rodzinny sprawujący nadzór nad schroniskiem albo zakładem może uchylić decyzję dyrektora.

9. W przypadkach uzasadnionych względami wychowawczymi, w szczególności jeżeli nieletni przeprosi pokrzywdzonego oraz naprawi szkodę, można zawiesić wykonanie środka dyscyplinarnego na czas określony, zamienić go na inny, skrócić lub darować.

10. W uzasadnionych sytuacjach Dyrektor podejmuje decyzję o niestosowaniu środka dyscyplinarnego.

11. Decyzje o udzieleniu nagrody i zastosowaniu środka dyscyplinarnego odczytywane są na najbliższym apelu popołudniowym.

 

..:: Wobec nieletniego przebywającego w schronisku dla nieletnich mogą być stosowane środki przymusu bezpośredniego ::..

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie celi zabezpieczającej i izby izolacyjnej.

- Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26 października 1982r.

1. Stosowanie środków przymusu bezpośredniego nie może zmierzać do poniżenia lub upokorzenia nieletniego.

2. Środków przymusu bezpośredniego można użyć lub wykorzystać je w przypadku konieczności podjęcia co najmniej jednego z następujących działań:

1) wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego poleceniem;

2) odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby;

3) przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby;

4) ochrony porządku lub bezpieczeństwa na obszarach lub w obiektach chronionych przez uprawnionego;

5) przeciwdziałania niszczeniu mienia;

6) ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą;

7) pokonania biernego oporu;

8) pokonania czynnego oporu;

9) przeciwdziałania czynnościom zmierzającym do autoagresji.

3. Wobec nieletniego można stosować następujące środki przymusu bezpośredniego:

1) Siła fizyczna,

2) Izba izolacyjna,

3) Pas obezwładniający,

4) Kaftan bezpieczeństwa.

 

..:: Zespół diagnostyczny ::..

Zespół Diagnostyczny (ZD) Schroniska dla Nieletnich w Dominowie pełni funkcję opiniującą, zgodnie z Rozporządzeniem MS w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z dnia 17 października 2001r.

Do jego głównych zadań należy opracowanie opinii psychologiczno – pedagogicznej na polecenie Sądu, Prokuratur i innych organów zewnętrznych.

Opinia diagnostyczna w warunkach SdN w Dominowie zostaje opracowana w okresie od 6 do 8 pierwszych tygodni pobytu wychowanka w placówce, chyba że organ zlecający jej sporządzenie, zarządzi inaczej. Szczegółowy zakres opinii diagnostycznej wyznacza § 83.1. w/w Rozporządzenia.

W związku z koniecznością opracowania kompleksowej charakterystyki nieletniego przez pracowników ZD, do Schroniska zostają zaproszeni rodzice bądź opiekunowie prawni wychowanka. Sporządzany jest z nimi wywiad diagnostyczny, którego celem jest dokonanie szczegółowej analizy środowiska macierzystego. Wywiad ma postać rozmowy i jego zrealizowanie ma zasadnicze znaczenie dla planowania dalszych oddziaływań wychowawczych i resocjalizacyjnych wobec podopiecznych Schroniska.

Od zaproszonych na rozmowę rodziców/opiekunów oczekujemy dostarczenia pełnej dokumentacji dotyczącej nieletniego, a mającej zasadnicze znaczenie przy kompleksowej diagnozie wychowanka: karty leczenia szpitalnego, opinie z poradni specjalistycznych (poradni zdrowia), książeczka zdrowia wychowanka, opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, opinie z ROD-K i inne, świadectwa szkolne.

Wszelkich informacji udziela SEKRETARIAT Schroniska,
w dni robocze w godz. 8.00 - 14.00.

Telefon +48 81 751 87 41